เกษตรอินทรีย์คืออะไร

เกษตรอินทรีย์ ซึ่งในปัจจุบันยังมีสัดส่วนเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับการทำเกษตรของทั้งโลก เกษตรอินทรีย์มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เรากำลังประสบอยู่ การทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยากำจัดศัตรูพืชและวัชพืช และมีมาตรการการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด แม้ว่าจะส่งผลให้ได้ผลผลิตต่ำกว่า แต่เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคเชื่อว่าผลผลิตมีคุณภาพสูงและปลอดภัยกับสุขภาพของคน สัตว์ และโลกมากกว่า

ที่มา : www.fuseschool.org