ใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์

ในการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว และมีความประสงค์จะใช้ตรารับรองบนฉลากผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้อง
1. ทำสัญญาข้อตกลงการใช้ตรา
2. ส่ง ตัวอย่างฉลากก่อนพิมพ์ ให้ มกท. เพื่่อตรวจความถูกต้องของการใช้ตรา, ข้อความให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. ผู้ประกอบการต้องได้รับ หนังสืออนุมัติ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน จึงจะสามารถจัดพิมพ์ฉลากได้
ดังนั้น *หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขฉลากใหม่ จำเป็นต้องร้องขออนุมัติใหม่ทุกครั้ง
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อระเบียบได้จากเอกสารระเบียบการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์และคู่มือการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ โดยดาวน์โหลดไฟล์ได้ข้างล่างนี้
•  ระเบียบการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์
•  คู่มือการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์