เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2562

โดย มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์


มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เปิดรับสมัคร ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (Seminar & Workshop) ประจำปี 2562


รับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฏาคม นี้เท่านั้น

จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

ดาวน์โหลด กำหนดการ :
http://actorganic-cert.or.th/wp-content/uploads/2019/07/Seminar-AGENDA-2019-1.pdf

ดาวน์โหลด ใบสมัคร :
– ปิดรับสมัครแล้ว –

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฐาปนี 02-580-0934, 02-952-6677 หรือ thapanee.act@gmail.com