ออร์แกนิค 3.0

Organic 3.0 คือหมุดหมายต่อไปของการพัฒนาอินทรีย์ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะทำให้เกิดระบบการเกษตรและตลาดที่ยั่งยืนเป็นไปตามหลักการของเกษตรอินทรีย์ IFOAM – Organics International แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงบวกในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ความต้องการผู้บริโภคสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเกษตรกรจำนวนมากหันมาทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น  และมีการตรวจและรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระจายตัวอยู่ใน 178 ประเทศทั่วโลก