ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์

ในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปต่างประเทศ ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบการส่งออก-นำเข้าเหมือนสินค้าทั่วไป และในประเทศที่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวเพิ่มขึ้นด้วย โดยระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้นจะกำหนดให้สินค้าต้องผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศนั้นๆ หรือตามระบบมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน  ตารางข้างล่างแสดงระเบียบมาตรฐานในประเทศนำเข้าสำคัญๆ รวมทั้งระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ประเทศเหล่านี้ยอมรับ
ประเทศ กฎระเบียบ ระบบมาตรฐานอื่นที่ยอมรับ
สหรัฐอเมริกา USDA organic regulations 7 CFR Section 205 ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา (จากผู้ผลิตทั่วโลก)

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยุโรป (เฉพาะที่ผลิตในสหภาพยุโรป)

สหภาพยุโรป  EU Regulation 834/2007 ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา (เฉพาะที่ผลิตในประเทศแคนา)

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (เฉพาะที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา)

แคนาดา cANADA oRGANIC rEGIME ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (จากผู้ผลิตทั่วโลก)

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยุโรป (เฉพาะที่ผลิตในสหภาพยุโรป)

ญี่ปุ่น JAS Organic ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยุโรป (เฉพาะที่ผลิตในสหภาพยุโรป)

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา (เฉพาะที่ผลิตในประเทศแคนา)

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (เฉพาะที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา)

จีน ระเบียบเกษตรอินทรีย์ประเทศจีน ไม่ยอมรับระบบมาตรฐานอื่น
เกาหลี ระเบียบเกษตรอินทรีย์เกาหลี (ยังไม่บังคับใช้)
ไต้หวัน ระเบียบเกษตรอินทรีย์ไต้หวัน ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา (จากผู้ผลิตทั่วโลก)