รู้จัก มกท.

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)

เป็นองค์กรอิสระที่ให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยการสนับสนุนของเครือข่ายเกษตรทางเลือก องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ องค์กรผู้บริโภค สื่อมวลชนและเครือข่ายร้านค้าสีเขียว ที่ทำงานสนับสนุนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  หลังจากนั้น มกท. ได้ริเริ่มพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 แล้วจึงเริ่มให้บริการตรวจรับรองในปีเดียวกัน  ต่อมา มกท. ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2544 และจดทะเบียนเป็นบริษัท เอซีที ออร์แกนิค จำกัด เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2560

การรับรองระบบงานและการยอมรับ

มกท. ได้รับการรับรองระบบงานและการยอมรับมาตรฐานและการตรวจรับรองทั้งจากองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่

1. ระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation Program) จาก International Organic Accreditation Service (IOAS) ในปี พ.ศ. 2544

2. ระบบงานเกษตรอินทรีย์ไทย จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2548

3. ระบบงาน ISO / IEC 17065 มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจรับรองจาก IOAS ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2560 และก่อนหน้านั้น ได้รับรองระบบงาน ISO Guide 65  ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2559 จาก IOAS

4. ระบบอินทรีย์แคนาดา (Canadian Organic Regime – COR) จาก Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552

5. ขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ตามข้อกำหนด (EC) No. 1235/2008  (Article 10)  โดยสหภาพยุโรป ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554
6. ขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ตามข้อกำหนดการผลิตเกษตรอินทรีย์Switzerland’s Organic Farming Ordinance (SR 910.18) (Article 23a) โดยรัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตรวจสอบรายชื่อ มกท. ในการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์โดยหน่วยงานต่างๆ

IOAS, สหภาพยุโรป EU(หน้าที่ 85) , สมาพันธรัฐสวิส (หน้าที่ 37)  , สหพันธ์เกษตรอินทรีย์แคนาดา CFIA 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของ มกท. คือ สัญลักษณ์คุณภาพแห่งการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล เพื่อสังคมที่น่าอยู่ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและมีพันธกิจหลักในการดำเนินงาน คือ

1. ให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่สากลยอมรับ
2. ให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานอื่นๆ ด้านเกษตร สิ่งแวดล้อมและสังคม
3. ให้บริการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ และตรวจรับรองแก่ผู้สนใจ แต่ไม่ดํําเนินกิจการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อความเป็น กลางของ มกท. ในการตรวจและรับรองมาตรฐาน
4. สนับสนุนวิถีเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย และต่างประเทศ
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
6. พัฒนานวัตกรรมขององค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โครงสร้างองค์กร

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) เป็นการดำเนินการภายใต้นิติบุคคลสององค์กร ได้แก่ มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และบริษัท เอซีทีออร์แกนิค จำกัด โดยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นกำกับดูแลในภาพรวม มูลนิธิฯ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงกำไรเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. และตราสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ตรา มกท. ที่เป็นรูปรวงข้าวทั้งภาษาไทยและอังกฤษ รวมถึงตราที่มีคำว่า IFOAM Accredited อยู่ด้านล่าง) ส่วนบริษัท เอ ซี ที ออร์แกนิค จำกัด รับผิดชอบงานในฐานะหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  รายได้จากการบริการจำนวนหนึ่งบริจาคให้แก่มูลนิธิฯเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่อไป