รู้จัก มกท.

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)

เป็นองค์กรอิสระที่ให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยการสนับสนุนของเครือข่ายเกษตรทางเลือก องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ องค์กรผู้บริโภค สื่อมวลชนและเครือข่ายร้านค้าสีเขียว ที่ทำงานสนับสนุนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  หลังจากนั้น มกท. ได้ริเริ่มพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 แล้วจึงเริ่มให้บริการตรวจรับรองในปีเดียวกัน  ต่อมา มกท. ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2544 และจดทะเบียนเป็นบริษัท เอซีที ออร์แกนิค จำกัด เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2560

การรับรองระบบงานและการยอมรับ

มกท. ได้รับการรับรองระบบงานและการยอมรับมาตรฐานและการตรวจรับรองทั้งจากองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่

1. ระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation Program) จาก International Organic Accreditation Service (IOAS) ในปี พ.ศ. 2544

2. ระบบงานเกษตรอินทรีย์ไทยจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2548
3. ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองระบบสินค้า (ISO Gudie 65) จาก IOAS ในปี พ.ศ. 2548
4. ระบบอินทรีย์แคนาดา (Canadian Organic Regime – COR) จาก Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552

5. ขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์โดยสหภาพยุโรป ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554
6. ขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์โดยรัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของ มกท. คือ สัญลักษณ์คุณภาพแห่งการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล เพื่อสังคมที่น่าอยู่ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและมีพันธกิจหลักในการดำเนินงาน คือ

1. ให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่สากลยอมรับ
2. ให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานอื่นๆ ด้านเกษตร สิ่งแวดล้อมและสังคม
3. ให้บริการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ และตรวจรับรองแก่ผู้สนใจ แต่ไม่ดํําเนินกิจการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อความเป็น กลางของ มกท. ในการตรวจและรับรองมาตรฐาน
4. สนับสนุนวิถีเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย และต่างประเทศ
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
6. พัฒนานวัตกรรมขององค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โครงสร้าง

มกท. เป็นหน่วยงานของมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงกำไร ที่จดทะเบียนในประเทศไทย  กรรมการมูลนิธิประกอบด้วยตัวแทนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ เช่น ผู้บริโภค นักสิ่งแวดล้อม ธุรกิจเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน  กรรมการมูลนิธิฯ แต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร มกท.  กรรมการบริหารแต่งตั้งอนุกรรมการมาตรฐานและอนุกรรมการกำกับการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งกำกับดูแลการทำงานของผู้จัดการ มกท. ซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดของ มกท.