รับรองมาตรฐาน การเพาะปลูกพืช

ผู้ขอการรับรองอาจเป็นเจ้าของฟาร์มเอง หรือมีกลุ่มผู้ผลิตที่เพาะปลูกพืชให้  การเพาะปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมพืชทุกชนิด เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ พืชไร่ สมุนไพร การเพาะถั่วและธัญพืช การเพาะเห็ด (เฉพาะตามมาตรฐานของแคนาดา) การเพาะเลี้ยงสาหร่าย ทั้งในน้ำจืดและน้ำทะเล การผลิตเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืช

ในการขอรับรองการเพาะปลูกพืชนี้ ผู้สมัครสามารถขอการรับรองการแปรรูปในระดับครัวเรือนและการการบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ร่วมกันไปด้วย แต่ผลผลิตที่ใช้ในการแปรรูปและการบรรจุเพื่อจำหน่ายจะต้องเป็นผลผลิตเกษตรอิน

ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองการเพาะปลูกพืชในปัจจุบัน คือ
* เกษตรอินทรีย์ IFOAM
* เกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป
* เกษตรอินทรีย์สวิสเซอร์แลนด์
* เกษตรอินทรีย์แคนาดา
* เกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา

ในกรณีของการขอรับรองตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM, สหภาพยุโรป, และสวิสเซอร์แลนด์  ข้อกำหนดของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในเอกสาร “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท.” ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรองในขอบข่ายนี้ คือ

1. การจัดการฟาร์มโดยรวม
2. การผลิตพืชอินทรีย์
4. การแปรรูปและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
6. ความเป็นธรรมในสังคม (เฉพาะในกรณีการขอรับรองตามระบบมาตรฐาน IFOAM)
7. ฉลากและการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ (มีข้อกำหนดการใช้ตราเพิ่มเติมของระบบมาตรฐานสหภาพยุโรปและสวิสเซอร์แลนด์)
ภาคผนวก 1 ปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตอินทรีย์
ภาคผนวก 2 สารปรุงแต่งและสารช่วยแปรรูปสําหรับผลิตภัณฑ์อินทรีย์

ส่วนการขอการรับรองตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดาและสหรัฐอเมริกา จะใช้ข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของแคนาดา [ลิงค์]