มกท. แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้านตามประกาศของเทศบาลนนทบุรี

มกท. ขอแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้านของสำนักงาน เพื่อทราบทั่วกัน ดังนี้

บริษัท เอซีที ออร์แกนิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน23 แยก 2/5
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000

ดังนั้น การส่งจดหมาย หรือการออกเอกสาร ใบสำคัญใดๆ โปรดใช้ที่อยู่ดังกล่าวนี้

ในกรณีที่เอกสารต่างๆ ใช้ที่อยู่เดิม อนุโลมให้ใช้ได้ ไม่เกินสิ้นปี พ.ศ.2561

ทั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของเทศบาลนนทบุรี

สำนักงานยังคงตั้งอยู่สถานที่เดิมไม่ได้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด