ผู้สมัครแบบฟาร์มรายเดี่ยว สําหรับการผลิตพืช / สัตว์น้ำ / ปศุสัตว์

ขอบข่ายการเพาะปลูกพืชเกษตรอินทรีย์  

ผู้ขอการรับรองอาจเป็นเจ้าของฟาร์มเอง หรือมีกลุ่มผู้ผลิตที่เพาะปลูกพืชให้ การเพาะปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมพืชทุกชนิด เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ พืชไร่ สมุนไพร การเพาะถั่วและธัญพืช การเพาะเห็ด (เฉพาะตามมาตรฐานของแคนาดา) การเพาะเลี้ยงสาหร่าย ทั้งในน้ำจืดและน้ำทะเล การผลิตเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืช

ในการขอรับรองการเพาะปลูกพืชนี้ ผู้สมัครสามารถขอการรับรองการแปรรูปในระดับครัวเรือนและการบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ร่วมกันไปด้วย แต่ผลผลิตที่ใช้ในการแปรรูปและการบรรจุเพื่อจำหน่ายจะต้องเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของตัวเอง

ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองการเพาะปลูกพืชในปัจจุบัน คือ  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM,  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา,  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา  

เอกสารในการสมัครขอรับรอง

* ใบสมัครและสัญญาข้อตกลง (221FM)

* แผนการผลิตเกษตรอินทรีย์ (231FM-1)

* แผนผังแปลงที่ขอรับรอง

* สำเนาบัตรประชาชน (กรณีที่ขอรับรองในนามบุคคล)

* สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และภพ.20 (กรณีที่ขอรับรองในนามบริษัท)

ขอบข่ายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษตรอินทรีย์ 

ผู้ขอการรับรองอาจเป็นเจ้าของฟาร์มเอง หรือมีกลุ่มผู้ผลิตที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมสัตว์น้ำทุกชนิด เช่น ปลา กุ้ง หอย ปู แต่ไม่รวมการจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติด้วย (ประมงพื้นบ้าน) และการเก็บเกี่ยวสาหร่ายในธรรมชาติ

ในการขอรับรองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนี้ ผู้สมัครสามารถขอการรับรองการแปรรูปในระดับครัวเรือนและการการบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ร่วมกันไปด้วย แต่ผลผลิตที่ใช้ในการแปรรูปและการบรรจุเพื่อจำหน่ายจะต้องเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของตัวเอง

ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM  

เอกสารในการสมัครขอรับรอง

* ใบสมัครและสัญญาข้อตกลง (221FM)

* แผนการผลิตสัตว์เกษตรอินทรีย์ (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)(233FM-1)

*ใบรับรองวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารเลี้ยงสัตว์(อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ต้องเป็นผลผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์)

*สูตรอาหาร และขั้นตอนการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำ

* แผนผังแผนผังฟาร์มอินทรีย์ที่ต้องการขอรับรองทุกฟาร์ม โดยระบุรายละเอียดจุดอ้างอิงต่างๆ ภายในฟาร์ม เช่น บ่อเลี้ยง, ร่องน้ำ, บ่อเก็บน้ำ, บ่อบำบัด, โรงเพาะฟัก, บ้านพัก, โรงเก็บปัจจัยการผลิต เป็นต้น

* แผนที่เดินทาง

* สำเนาบัตรประชาชน (กรณีที่ขอรับรองในนามบุคคล)

* สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และภพ.20 (กรณีที่ขอรับรองในนามบริษัท)

ขอบข่ายการเลี้ยงสัตว์  

ผู้ขอการรับรองอาจเป็นเจ้าของฟาร์มเอง หรือมีกลุ่มผู้ผลิตที่เลี้ยงสัตว์ให้  การเลี้ยงสัตว์เกษตรอินทรีย์ที่ มกท. ให้การรับรองครอบคลุมสัตว์ทุกชนิด เช่น วัว หมู สัตว์ปีก ในการขอรับรองการเลี้ยงสัตว์นี้ ผู้สมัครสามารถขอการรับรองการแปรรูปในระดับครัวเรือนและการบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ร่วมกันไปด้วย แต่ผลผลิตที่ใช้ในการแปรรูปและการบรรจุเพื่อจำหน่ายจะต้องเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของตัวเอง

ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองการเลี้ยงสัตว์ คือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท.

เอกสารในการสมัครขอรับรอง

ใบสมัครและสัญญาข้อตกลง (221FM)

– แผนการผลิตเกษตรอินทรีย์(การเลี้ยงสัตว์) (237FM-1)

-กรณีที่ผู้ขอรับรองผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์เองจะต้องส่งส่วนประกอบ ขั้นตอนการผลิต รวมทั้งแหล่งที่มาของวัตถุดิบให้ มกท.)

-ใบรับรองวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารเลี้ยงสัตว์(อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ต้องเป็นผลผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์)

-แผนที่เดินทาง

-สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และภพ.20 (กรณีที่ขอรับรองในนามบริษัท)

คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร

>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<<

กลับสู่หน้า การสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์