ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ เก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและพื้นที่ธรรมชาติ

เก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและพื้นที่ธรรมชาติ

การจับสัตว์น้ำจากแหล่งธรรมชาติ

ผู้ขอการรับรองขอบข่ายการเก็บผลผลิตจากป่าและธรรมชาติ ต้องมีผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกในชุมชนที่ดูแลรักษาป่า หรือพื้นที่ที่จะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่านั้น
การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและธรรมชาตินี้ครอบคลุม การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร พืชอาหาร และพืชอื่นๆ น้ำผึ้ง ครั่ง และอื่นๆ รวมไปถึงการจับสัตว์น้ำจากแหล่งธรรมชาติ แต่ไม่รวมการล่าและจับสัตว์ป่า
ในการขอรับรองการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและพื้นที่ธรรมชาตินี้ ผู้สมัครสามารถขอการรับรองการแปรรูปในระดับครัวเรือนและการการบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ร่วมกันไปด้วย แต่ผลผลิตที่ใช้ในการแปรรูปและการบรรจุเพื่อจำหน่ายจะต้องเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของตัวเอง
ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและพื้นที่ธรรมชาติ คือ

* เกษตรอินทรีย์ IFOAM * เกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป  * เกษตรอินทรีย์แคนาดา  * เกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา

ระบบมาตรฐานที่ มกท.ให้บริการรับรอง การจับสัตว์น้ำจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ประมงชายฝั่ง ได้แก่ ระบบมาตรฐาน มกท.

เอกสารในการสมัครขอรับรอง
* ใบสมัครและสัญญาข้อตกลง (221FM)

* แผนการเก็บผลผลิตจากป่าและธรรมชาติ(232FM-1)

* ทะเบียนรายชื่อผู้เก็บเกี่ยวผลผลิต

* แผนผังแปลง/แผนผังที่แสดงบริเวณขอบเขตการเก็บผลผลิตที่ชัดเจน

* แผนที่เดินทาง

* สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และภพ.20 (กรณีที่ขอรับรองในนามบริษัท)

**สำหรับการจับสัตว์น้ำจากแหล่งธนนมชาติ จะต้องกรอกแผนการผลิตการจับสัตว์น้ำอินทรีย์(232FM-3)

คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร

>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<<

กลับสู่หน้า การสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์