ประกาศปิดรับใบสมัครผู้ขอรับรองมาตรฐาน ปี 2560

เรียน       ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทุกท่าน

ทางสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ขอเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า

นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 จนถึง 31 ธ.ค. 2560 ทางสำนักงานฯ ขอแจ้งปิดรับสมัครผู้ขอรับรองรายใหม่ในส่วนของปี 2560 เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้สมัครขอรับรอง เนื่องจากระยะเวลาการทำงานรวมถึงการรับรองตามปีปฏิทินในปีนี้เหลือเพียง 4 เดือน

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะยื่นใบสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับ มกท. สามารถเตรียมการและติดต่อยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป

โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดและข้อมูลในการเตรียมการยื่นใบสมัคร ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ และทางที่อยู่อีเมลของสำนักงานฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)

1 กันยายน 2560