โปรแกรมการรับรองระบบเกษตรอินทรีย์ มกท.

เนื่องจาก มีการผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางอย่างที่เพิ่งเริ่มพัฒนาระบบการผลิตขึ้น ทาง มกท. จึงได้จัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เฉพาะที่เหมาะกับผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นเหล่านี้  ประเภทการผลิตที่ มกท. ให้บริการตรวจรับรองในระบบนี้ ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ การจับสัตว์น้ำจากแหล่งธรรมชาติ การเลี้ยงผึ้ง และรายการอาหารอินทรีย์สำหรับร้านอาหาร

ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก มกท. ตามระบบนี้ จะสามารถใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ของ มกท. (ห้ามมีคำ “IFOAM Accredited” บนโลโก้)

 

 

 

 

 

เอกสารข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สำหรับระบบนี้คือ “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท.” [download]