โปรแกรมการรับรองระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป

สำหรับผู้ประกอบการที่มีเป้าหมายในการส่งออกสินค้าอินทรีย์ไปยังสหภาพยุโรป โปรแกรมการรับรองระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรปของ มกท. ให้การรับรองการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป คือ Council Regulation (EC) No 834/2007 เมื่อ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยระเบียบใหม่นี้ได้เริ่มบังคับใช้จริงเมื่อ 1 กรกฎาคม 2555  นอกจากนี้ กรรมาธิการเกษตรยังได้ออกระเบียบสำหรับการปฏิบัติ (implementing rules) อีก 2 ฉบับ คือ Commission Regulation (EC) No 889/2008 และCommission Regulation (EC) No 1235/2008 ซึ่งฉบับแรกเป็นข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการเพาะปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ เลี้ยงสัตว์ และแปรรูป ส่วนระเบียบฉบับที่สองเป็นระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์จากต่างประเทศ

มกท. ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ (Article 10 of Regulation (EC) no.1235/2008) ตั้งแต่ตุลาคม 2554 โดยในระบบนี้ มกท. สามารถให้บริการตรวจรับรองในขอบข่ายการเพาะปลูกพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและธรรมชาติ และการแปรรูปและจัดการผลผลิต  ผู้ประกอบการที่ขอการรับรองในระบบนี้ เมื่อได้รับการรับรองแล้ว จะสามารถใช้ตราเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรปบนผลผลิตได้

เอกสารข้อกำหนดการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระบบสหภาพยุโรปนี้ จะใช้เอกสาร “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท.” เพราะมาตรฐาน มกท. ได้รับการประเมินและยอมรับว่า มีความเท่าเทียมกันกับเกณฑ์ข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรปแล้ว แทนที่จะต้องไปใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรปโดยตรง  ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐาน [download]

สมาพันธรัฐสวิส

ผู้ที่ได้รับการรับรองผ่านโปรแกรมการรับรองระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU Program) ยังสามารถขายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไปยังสมาพันธรัฐสวิสได้อีกด้วย  เนื่องจากรัฐบาลแห่งสมาพันธรัฐสวิสได้ออกข้อกำหนดในการผลิตเกษตรอินทรีย์ Switzerland’s Organic Farming Ordinance (SR 910.18) ในปี 2540 เพื่อกำหนดกฏเกณฑ์ในการผลิต กระจายสินค้า และการติดฉลากสินค้าอินทรีย์ โดยมีThe Federal Office for Agriculture (FOAG) เป็นองค์กรตรวจสอบดูแล

โปรแกรมการรับรองระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU Program)ของ มกท.มีความเท่าเทียมกับข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น และทาง มกท.ได้รับการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ตามข้อกำหนดการผลิตเกษตรอินทรีย์ Switzerland’s Organic Farming Ordinance (SR 910.18) (Article 23a) โดยรัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นองค์กรที่สามารถตรวจและรับรองในประเภทการผลิตพืชและ การแปรรูปและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว