ระบบเกษตรอินทรีย์สวิสเซอร์แลนด์

รัฐบาลสวิสได้ออกระเบียบเกษตรอินทรีย์เมื่อกันยายน พ.ศ. 2540 (Organic Farming Ordinance, SR 910.18) โดยมีกระทรวงเกษตร (Federal Office for Agriculture FOAG) เป็นผู้กำกับดูแลระเบียบเกษตรอินทรีย์นี้  มทก. ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์จาก FOAG เมื่อ 17 กรกฎาคม 2555

ในระบบนี้ มกท. สามารถให้บริการตรวจรับรองในขอบข่ายการเพาะปลูกพืชเกษตรอินทรีย์  โดยเอกสารข้อกำหนดการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระบบสวิสเซอร์แลนด์นี้ จะใช้เอกสาร “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท.” เพราะมาตรฐาน มกท. ได้รับการประเมินและยอมรับว่า มีความเท่าเทียมกันกับเกณฑ์ข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสวิสเซอร์แลนด์แล้ว แทนที่จะต้องไปใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสวิสเซอร์แลนด์โดยตรง

 ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐาน [download]