การรับรองมาตรฐาน ปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์

ผู้สมัครมีการประกอบธุรกิจผลิตปัจจัยการผลิต หรือมีการว่าจ้างให้ผู้อื่นผลิตปัจจัยการผลิตให้ แต่ผู้สมัครเป็นผู้จัดจำหน่าย  ปัจจัยการผลิตในที่นี้ครอบคลุมปุ๋ยและสารปรับปรุงดินสำหรับใช้ในการเพาะปลูกพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (ทั้งในฟาร์มและโรงเก็บผลผลิต) สารเร่งการเจริญเติบโต แต่ไม่รวมอาหารสัตว์ รวมไปถึงสารปรุงแต่งและสารช่วยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองการผลิตปัจจัยการผลิต คือ
* เกษตรอินทรีย์ IFOAM

 

ข้อกำหนดของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในเอกสาร “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท.” ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรองในขอบข่ายนี้ คือ

5. ปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า
6. ความเป็นธรรมในสังคม
7. ฉลากและการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์
ภาคผนวก 1 ปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตอินทรีย์
ภาคผนวก 2 สารปรุงแต่งและสารช่วยแปรรูปสําหรับผลิตภัณฑ์อินทรีย์
ภาคผนวก 3 ปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์
ภาคผนวก 4 แนวทางการประเมินปัจจัยการผลิตสําหรับเกษตรอินทรีย์
ภาคผนวก 5 แนวทางการประเมินสารปรุงแต่งและสารช่วยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์

 

ปัจจัยการผลิตที่ได้รับรองแล้ว จะสามารถใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ข้างล่างนี้บนฉลากปัจจัยการผลิต