การตรวจรับรองแบบกลุ่ม

อบรมระบบควบคุมภายใน_4267
อบรมระบบควบคุมภายใน_474
IMG_9087
IMG_9033
20160511_060104
การรับรองแบบกลุ่มเกษตรกร เป็นบริการที่ มกท.จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อยเพื่อให้ได้รับการรับรองโดยมีต้นทุนต่ำกว่า ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคือ กลุ่มผู้ผลิตที่มีการประสานงานด้านการจัดการและการตลาดกับสมาชิกผู้ผลิตอย่างน้อย 2 คนในกลุ่ม กลุ่มนี้สามารถจัดโดยองค์กรผู้ผลิต (เช่นสหกรณ์การเกษตร) หน่วยงานพัฒนา (องค์กรเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐบาล) หรือ บริษัท การตลาดที่รับผิดชอบสมาชิกผู้ผลิต ผู้สมัครเป็นผู้ได้รับถือครองใบรับรองมาตรฐานของ มกท. ไม่ใช่ผู้ผลิตรายบุคคล
กลุ่มผู้ผลิตอาจมีหรือไม่มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control System:ICS) ของตัวเอง แต่กลุ่มที่มีระบบควบคุมภายใน อาจลดค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง  ICS เป็นระบบประกันคุณภาพที่ได้รับการรับรองโดยโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการผลิตของสมาชิกผู้ผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในโครงการเป็นไปตามมาตรฐานอินทรีย์ที่มีผลบังคับใช้ ด้วยเหตุโดยทางมกท.จะทำการตรวจสอบประเมินการทำงานและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในด้วย
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ต้องมีสมาชิกผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ / ท้องถิ่น ผ่านการอบรมการทำเกษตรอินทรีย์และร่วมมือกันเพื่อดำเนินการและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของตนร่วมกัน