การจัดฝึกอบรม

มกท. ในฐานะหน่วยงานอิสระที่ให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สามารถให้บริการอบรมความรู้ทั่วไปได้ แต่จะไม่สามารถเป็นที่ปรึกษากับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์รายใดรายหนึ่งได้  หลักสูตรการฝึกอบรมของ มกท. ที่อาจจัดให้กับผู้ประกอบการได้แก่
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
• รายละเอียดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในแต่ละขอบข่ายและระบบมาตรฐาน (เช่น การเพาะปลูกพืช การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและพื้นที่ธรรมชาติ ฯลฯ เป็นต้น)
• การจัดตั้งระบบควบคุมภายใน (internal control system- ICS) สำหรับการรับรองแบบกลุ่ม
ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถประสานงานร้องขอให้ มกท. ช่วยออกแบบหลักสูตรเฉพาะให้ได้

อบรมระบบควบคุมภายใน_930
อบรมระบบควบคุมภายใน_9811
อบรมระบบควบคุมภายใน_1758
อบรมระบบควบคุมภายใน_4267
อบรมระบบควบคุมภายใน_474
อบรมระบบควบคุมภายใน_3489
IMG_9615