บริการของเรา

fslide1
fslide2
fslide3
fslide4
การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามขอบข่ายและระบบต่างๆ [ดูรายละเอียดเพิ่ม]
การตรวจรับรองแบบกลุ่ม สำหรับกลุ่มเกษตรกร หรือ ผู้ประกอบการที่ได้จัดทำข้อตกลงในการรับซื้อผลผลิต  จากเกษตรกร [ดูรายละเอียดเพิ่ม]
ฝึกอบรมทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในขอบข่ายต่างๆ การจัดทำระบบควบคุมภายในสำหรับการขอการรับรองแบบกลุ่ม [ดูรายละเอียดเพิ่ม]
งานวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานและการตรวจรับรองการผลิตการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆ เช่น ระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อความหลากหลายทางชีวภาพ [ดูรายละเอียดเพิ่ม]