บริการของเรา

fslide1
fslide2
fslide3
fslide4

 

• การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามขอบข่ายและระบบต่างๆ [ดูรายละเอียดเพิ่ม]
 การตรวจรับรองแบบกลุ่ม สำหรับกลุ่มเกษตรกร หรือ ผู้ประกอบการที่ได้จัดทำข้อตกลงในการรับซื้อผลผลิต  จากเกษตรกร [ดูรายละเอียดเพิ่ม]
 ฝึกอบรมทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในขอบข่ายต่างๆ การจัดทำระบบควบคุมภายในสำหรับการขอการรับรองแบบกลุ่ม ดำเนินการโดยมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ [ดูรายละเอียดเพิ่ม]
 • งานวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานและการตรวจรับรองการผลิตการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆ เช่น ระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ดำเนินการโดยมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
[ดูรายละเอียดเพิ่ม]
• การใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์  ในการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว และมีความประสงค์จะใช้ตรารับรองบนฉลากผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อระเบียบได้จากเอกสารระเบียบการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์และคู่มือการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์  [ดูรายละเอียดเพิ่ม]