รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก มกท.

อัพเดตล่าสุด 10 พฤศจิกายน 2561
รายชื่อผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก มกท. ในขอบข่ายและระบบมาตรฐานต่างๆ
มกท. ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และสามารถเรียกดูไฟล์ได้ด้านล่างนี้
ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ACT-IFOAM
ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ACT-EU
ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Canada and US-Canada Agreement
ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ACT private program
ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต ACT-IFOAM for input
นอกจากนี้ ทุกท่านสามารถค้นหาข้อมูล (Supplier check) ได้อีกช่องทาง
ได้แก่เว็บไซต์ www.bioc.info  ซึ่งจะแสดงรายชื่อเฉพาะผู้ประกอบการที่ใบรับรองยังมีอายุเท่านั้น
สำหรับข้อมูลผู้ประกอบการที่ถูก ระงับการรับรอง หรือ ยกเลิกการรับรอง
โปรดติดต่อฝ่ายรับรองมาตรฐานฯ มกท. 02-9526677 หรือที่อีเมล์  certification@actorganic-cert.or.th