เอกสารสำหรับผู้ประกอบการใหม่

ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ที่สนใจจะสมัครขอรับรองกับ มกท.
เอกสารต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดใบสมัครสำหรับผู้ประกอบการใหม่ในทุกขอบข่ายและระบบมาตรฐาน รวมทั้งคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถเริ่มต้นจากการศึกษามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และคู่มือทั่วไปสำหรับผู้ขอรับรอง
•  223MN_คู่มือทั่วไปสำหรับผู้ขอรับรอง
•  221FM_ใบสมัครและสัญญาข้อตกลง
•  ขั้นตอนการสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
•  การสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีความประสงค์ขอรับชุดใบสมัครได้ที่เบอร์โทร 02-9526677
หรือส่งอีเมลแจ้งความประสงค์และรายละเอียดที่ต้องการขอรับรองมาได้ที่อีเมล info@actorganic-cert.or.th