การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์

มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ครอบคลุมสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ทั้งในน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มและทั้งที่เป็นสัตว์กินพืช สัตว์กินเนื้อและสัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อ  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์สามารถทำได้ทั้งในระบบเปิดหรือในแหล่งน้ำที่มีน้ำไหลเวียนตามธรรมชาติ เช่น การเลี้ยงในกระชัง เป็นต้น และในระบบปิดเช่นบ่อดินบ่อปูน เป็นต้น
มาตรฐานนี้ไม่รวมถึงการจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้าธรรมชาติและสัตว์น้ำที่ว่ายอย่างอิสระอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่สามารถตรวจสอบตามหลักการผลิตแบบอินทรีย์ได้
ผู้ขอการรับรอง อาจเป็นเจ้าของฟาร์มเองหรือมีกลุ่มผู้ผลิตที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมสัตว์น้ำทุกชนิด เช่น ปลา กุ้ง หอย ปู แต่ไม่รวมการจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติด้วย(ประมงพื้นบ้าน)และการเก็บเกี่ยวสาหร่ายในธรรมชาติในการขอรับรองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนี้
ผู้สมัครสามารถขอการรับรองการแปรรูปในระดับครัวเรือนและการบรรจุุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ร่วมกันไปด้วย  แต่ผลผลิตที่ใช้ในการแปรรูป และการบรรจุเพื่อจำหน่ายจะต้องเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของตัวเอง
ระบบมาตรฐานที่มกท.สามารถให้บริการรับรองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าคือ *เกษตรอินทรีย์ IFOAM
 
 
 
 
 
 
เอกสารในการสมัครขอรับรอง
* ชุดใบสมัครขอรับรอง (221FM)    * แผนการผลิตสัตว์เกษตรอินทรีย์ (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)(233FM-1)    * ใบรับรองวัตถุดิบ ที่ใช้ทำอาหารเลี้ยงสัตว์(อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ต้องเป็นผลผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์)    * สูตรอาหาร และขั้นตอนการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำ    * แผนผังฟาร์มอินทรีย์ที่ต้องการขอรับรองทุกฟาร์ม โดยระบุรายละเอียดจุดอ้างอิงต่างๆ ภายในฟาร์ม เช่น บ่อเลี้ยง, ร่องน้ำ, บ่อเก็บน้ำ, บ่อบำบัด, โรงเพาะฟัก, บ้านพัก, โรงเก็บปัจจัยการผลิต เป็นต้น    * แผนที่เดินทาง    * สำเนาบัตรประชาชน (กรณีที่ขอรับรองในนามบุคคล)    * สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และภพ.20 (กรณีที่ขอรับรองในนามบริษัท)