การตรวจรับรองมาตรฐาน

มกท. ให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในหลายขอบข่ายและมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับลักษณะการผลิต-จัดการ-แปรรูป-ตลาดของผู้ประกอบการ ดังที่แสดงในตารางข้างล่าง

การเลือกว่าจะขอรับรองมาตรฐานอะไรนั้นจะต้องพิจารณาว่า จะขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไปยังตลาดอะไรบ้าง หรือผู้ซื้อน่าจะต้องการมาตรฐานใด ถ้าเป็นตลาดทั่วไป เช่นในประเทศไทย หรือในภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น จีน เกาหลี และไต้หวัน) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระบบ IFOAM Accreditation Programme ก็น่าจะเพียงพอ  แต่ถ้าจะส่งออกผลผลิตไปในยุโรป ก็จำเป็นต้องขอรับรองในระบบของสหภาพยุโรป เป็นต้น  ผู้ประกอบการอาจเลือกขอรับรองมาตรฐานมากกว่า 1 ระบบได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM Accreditation Programme สหภาพยุโรป และสวิสเซอร์แลนด์จะมีความใกล้เคียงกันมาก มีความแตกต่างในเรื่องมาตรฐานเพียงเล็กน้อย  ในขณะที่ ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาจะใกล้เคียงกัน (มีข้อแตกต่างเรื่องมาตรฐานเพียงเล็กน้อย) ซึ่งในการให้บริการของ มกท. จะให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาไปควบคู่กัน โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

ดูรายละเอียดกฏระเบียบเกษตรอินทรีย์ของประเทศนำเข้าสำคัญ และระบบมาตรฐานที่แต่ละประเทศยอมรับได้ที่ [ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์]

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะสมัครขอการรับรองมาตรฐาน สามารถอ่านรายละเอียดเบื้องต้นได้จาก คู่มือทั่วไปการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับ มกท. [ดาวน์โหลด]

ขอบข่ายการตรวจรับรอง

ขอบข่ายการตรวจรับรอง

ระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM

ระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป

ระบบเกษตรอินทรีย์สวิสเซอร์แลนด์

ระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา

ระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา

ระบบเกษตรอินทรีย์ มกท

ปัจจัยการผลิตผ่าน     
เพาะปลูกพืชผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่าน
เลี้ยงสัตว์     ผ่าน
เลี้ยงผึ้ง     ผ่าน
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผ่าน     
การจับสัตว์น้ำจากแหล่งธรรมชาติ     ผ่าน
ผลผลิตจากป่าผ่านผ่าน ผ่าน  
การแปรรูปและจัดการผลผลิตผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่าน
รายการอาหารอินทรีย์ในร้านอาหาร     ผ่าน

 

รับรองมาตรฐานอื่นๆ

มกท. สามารถให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อื่นๆ หรือช่วยประสานงานกับหน่วยตรวจรับรองเอกชนอื่นได้ เช่น

  • - การรับรองเมนูอาหารเกษตรอินทรีย์สำหรับร้านอาหาร (ระบบของ มกท.)
  • - การรับรองมาตรฐานเครื่องสำอาง (ระบบ...)

ติดต่อเรา

102 หมู่ 2 ซ.งามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000