ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เป็นการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตและการประกอบการ ไม่ใช่เฉพาะการตรวจรับรองผลผลิต โดยอาจเริ่มจากการผลิตการเกษตร (ซึ่งอาจเป็นการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงผึ้ง เก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ไปจนถึงการจัดการผลผลิตและการแปรรูป