มกท. เป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์เอกชน

มกท. เป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์เอกชน

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยการสนับสนุนของเครือข่ายเกษตรทางเลือก องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ องค์กรผู้บริโภค สื่อมวลชนและเครือข่ายร้านค้าสีเขียว ที่ทำงานสนับสนุนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  มกท. เป็นองค์กรอิสระของภาคเอกชน สังกัดมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ซึ่งได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ เมื่อเดือนกันยายน 2544)  มกท. เป็นหน่วยตรวจรับรองแรกของประเทศไทยที่ให้บริการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542