APPLY HERE

APPLY HERE

ผู้ประกอบการที่สนใจ ขอรับการสมัคร 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารชุดการสมัคร

พร้อมทั้งเอกสารอธิบายขั้นตอนการสมัครได้ที่  

>> ชุดเอกสารสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ 

 

 

โดยทำความเข้าใจและศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่ตนเองสมัครได้จาก >> มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. 2016  

 

*ติดต่อสอบถามและขอสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร

คุณฐาปนี (thapanee.act@gmail.com) และคุณสุกัญญา (sukanyap.act@gmail.com)

โทรศัพท์ : 02-952-6677, 02-580-0934