การตรวจรับรอง มกท. ได้รับการยอมรับจากประเทศผู้นำเข้าเกือบทั่วโลก

การตรวจรับรอง มกท. ได้รับการยอมรับจากประเทศผู้นำเข้าเกือบทั่วโลก

มกท. เป็นหน่วยตรวจรับรองเอกชนรายแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation Program) จาก International Organic Accreditation Service (IOAS) [ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544] รวมทั้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจรับรองตามระบบอินทรีย์แคนาดา (Canadian Organic Regime – COR) จาก Canadian Food Inspection Agency (CFIA) [มิถุนายน พ.ศ. 2552] และการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์โดยสหภาพยุโรป [ตุลาคม พ.ศ. 2554]