ปัจจัยการผลิต

  • 14/8/2012
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานต้นพันธุ์ทุเรียน ในโครงการกู้วิกฤตสวนไม้ผลพันธุ์ดีเฉพาะท้องถิ่นที่ประสบอุทกภัย ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีเมื่อปลายปี ๒๕๕๔...
  • 8/8/2012
    ผู้สมัครมีการประกอบธุรกิจผลิตปัจจัยการผลิต หรือมีการว่าจ้างให้ผู้อื่นผลิตปัจจัยการผลิตให้ แต่ผู้สมัครเป็นผู้จัดจำหน่าย  ปัจจัยการผลิตในที่นี้ครอบคลุมปุ๋ยและสารปรับปรุงดินสำหรับใช้ในการเพาะปลูกพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (ทั้งในฟาร์มและโรงเก็บผลผลิต...