ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง

  • 18/6/2014
    รายชื่อผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก มกท. ในขอบข่ายและระบบมาตรฐานต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการฟาร์ม (ปลูกพืช, เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, เก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่า), กลุ่มผู้ผลิต, ผู้ประกอบการที่จัดการและแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์,...