ผู้ประกอบการ

  • 16/2/2017
    https://www.bioc.info/search/producersearch?%40format=htmlทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ ในการตรวจสอบข้อมูลการรับรองมาตรฐานของผู้ส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์...
  • 2/12/2016
    ใบรับรองมาตรฐานด้านล่างนี้ คือเอกสารที่ถูกปลอมแปลง ชื่อบริษัท/บุคคลและรายการผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ ในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ถูกปลอมแปลงขึ้น  The organic certificates below are fraudulent documents. The name of company/person and the produces...
  • 29/9/2015
    เป้าหมายหลักของการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ก็คือ การสร้างหลักประกันความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และการช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง (โดยสังเกตจากตรารับรองเกษตรอินทรีย์)...