สุขภาวะเป็นองค์รวมและเป็นปัจจัยที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต การมีสุขภาวะที่ดีไม่ใช่การปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่รวมถึงภาวะแห่งความเป็นอยู่ที่ดีของกายภาพ จิตใจ สังคม และสภาพแวดล้อมโดยรวม ความแข็งแรง ภูมิต้านทาน และความสามารถในการฟื้นตัวเองจากความเสื่อมถอยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสุข ภาวะที่ดี
หน่วยตรวจราชการของสหภาพยุโรป (European Court of Auditors - ECA) ได้ทำการประเมินการดำเนินงานของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเกี่ยวกับระเบียบเกษตรอินทรีย์ โดยสุ่มประเมินการทำงานในประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ สเปน และไอร์แลนด์...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติอนุมัติกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งครม.ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 55 คณะกรรมาธิการเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรปได้ประกาศ (Commission Implementing Regulation No 508/2012) ผลการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรองที่สามารถให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบทัดเทียมตามเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรปได้ โดยได้ตีพิมพ์ระเบียบใหม่นี้ใน Official Journal of...
เช่นเดียวกับคำนิยาม มีหลายฝ่ายที่พยายามสรุปหลักการเกษตรอินทรีย์ แต่หลักการเกษตรอินทรีย์ที่ยอมรับกันทั่วไปคือ หลักการที่กำหนดโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Organic Agriculture Movements – IFOAM)โดยสหพันธ์ฯ ได้ระดมความคิดเห็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเกษตร...

ขอบข่ายการตรวจรับรอง

ขอบข่ายการตรวจรับรองปัจจัยการผลิต.เพาะปลูกพืช.เลี้ยงสัตว์.เลี้ยงผึ้ง.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.ผลผลิตจากป่า.จัดการแปรรูป.
IFOAM Accreditation Programmeผ่านผ่าน  ผ่านผ่านผ่าน
Canadian Organic Regime ผ่าน   ผ่านผ่าน
National Organic Program ผ่าน   ผ่านผ่าน
สหภาพยุโรป ผ่าน  ผ่านผ่านผ่าน
รัฐบาลสวิสเซอร์แลนด ผ่าน   ผ่านผ่าน
มกท.  ผ่านผ่าน